PowerWORKER

技术规格

PowerWORKER/POW 100
订单号                                                 描述

POW 100

BDS PowerWORKER使用所有磁性钻孔芯片进行清理。 借助这种实用工具及其强大的磁力,可以轻松收集切屑,然后快速轻松地放入废料容器中。 磁化,收集在一起,剥离并完成。